புத்திர தோஷ நிவர்த்தி அஞ்சனம்

புத்திர தோஷ நிவர்த்தி அஞ்சனம்

பூர்வ ஜென்ம சாபம், ஸ்திரி சாபம், தெய்வ சாபம், பித்ரு சாபம், இப்படிப்பட்ட சாபங்களால் குழந்தை செல்வம் இல்லாத தோஷங்களை நீக்கி நிவர்த்தி செய்து குழந்தை பேறு தரவல்லது. குழந்தை பிறப்பின் போது தோஷமில்லாத ஜாதகத்தை அமைக்க வல்லது.

2 thoughts on “புத்திர தோஷ நிவர்த்தி அஞ்சனம்

  1. answer

Leave a Reply