வீர்ய விருத்தி அஞ்சனம்

வீர்ய விருத்தி அஞ்சனம்

பூரணமான ஆண்மை தன்மையை ஏற்படுத்தும், சிறுவயதில் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ செய்த தவறுகளினால் ஆண்மை இழந்து அதனால் சுகம் கிடைக்காமல் இருந்தால் இதனை பயன்படுத்தலாம். விந்து பலப்படுத்தும்.கண்களில் இருக்கும் குழி சரியாகும். உடலில் தேஜஸ் ஏற்படும். தேககாந்தி உண்டாகும்.ஆண்கள் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

2 thoughts on “வீர்ய விருத்தி அஞ்சனம்

  1. Your contact number

Leave a Reply