ஸ்திரி வசிகர மன்மத போக விருத்தி அஞ்சனம்

ஸ்திரி வசிகர மன்மத போக விருத்தி அஞ்சனம்

காதலில் தோல்வியுற்றவர்கள் வெற்றி பெற செய்ய போக சக்தி இல்லாதவர்கள், போக சக்தியைப் பெற, ஆண்மையை இழந்தவர்கள், ஆண்மை சக்தியை மீண்டும் பெற வீர்ய விருத்தி இல்லாதவர்கள் வீரிய விருத்தி பெற ஸ்கலிதம் விரைவில் வெளிவருவதை தடுக்க, பயந்த சுபாவமுடையவர்கள் இல்லற இன்பத்தில் ஈடுபட இதனை பயன்படுத்தலாம்.

Leave a Reply