ஸ்ரீ ஜெய மங்கள அஞ்சனம்

ஸ்ரீ ஜெய மங்கள அஞ்சனம்

புருஷ வசியம் ஏற்படும், புருஷனுடன் நல்ல அன்யோன்யமாக இருப்பதற்கும், அதிர்ஷ்டம்  பெருகவும், முக வசீகரம் ஆவதற்கும் இதனை பயன்படுத்தலாம். கெட்ட கனவு வருபவர்களுக்கும், இரவில் தூக்கம் வராதவர்களுக்கும் இதனை பயன்படுத்த கெட்ட கனவு இல்லாமல் தூக்கம் நன்றாக வரும்.

Leave a Reply