ஸ்ரீ ந்ருத்ரா யட்சிணி வஸ்யம்

ஸ்ரீ ந்ருத்ரா யட்சிணி வஸ்யம்

செய்வினை, ஏவல், பில்லி, சூன்யம், வைப்பு மருந்து கண்டு பிடிக்க

6 thoughts on “ஸ்ரீ ந்ருத்ரா யட்சிணி வஸ்யம்

  1. Can you please tell me more about yatchani and how to get the power ?

  2. I Am SARAVANAN N I SAW YOUR ADD IN THIRUVARUL SAKTHI BOOK
    I NEED THE SRI RUDRA YATCHNI VASAYAM CLASS WHILE I SAW THE BOOK THE CLASS DATE IS FINISHED WHEN THE NEXT WILL CONDUCTED. HOW MUCH COST AND I NEED THE UPDATES IN MY MAIL FOR FURTHER CLASS.
    N.SARAVANAN
    WALAJAPET, VELLORE
    CELL 9787299660

Leave a Reply